U I T N O D I G I N G

Jaarlijkse ledenvergadering (106e) op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur.
Plaats: M.F. C. De Wier te Ureterp.

AGENDA:
  1: Opening
  2: Vaststellen agenda
  3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 15 maart 2018
  4: Jaarverslag over 2018
  5: Financieel overzicht over 2018
  6: Verslag kascommissie
  7: - Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2018
      - Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2018
  8: Mededelingen en ingekomen stukken
10: Bestuursverkiezing: aftredend Jan Wagenaar
      - Voorstel: herkiesbaar voor de 2e vijfjaartermijn
11: Rondvraag
12: Sluiting


Lichtjesavond 3 november op de begraafplaats van de Sint Piter kerk in Ureterp.

Wij nodigen u wederom van harte uit, om ter gelegenheid van Allerzielen, op 3 november a.s. uw overleden dierbare(n) te komen herdenken.
De inloop is van 19.00-19.30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Daarop kunt u een lichtje plaatsen wanneer uw geliefde elders begraven ligt of wanneer er hier, om welke reden dan ook, geen 'eigen'gedenkplek is.
Om 19.30 uur is er een kort programma in de kerk.

We hopen u te mogen begroeten op 3 november.
Tip: neem een zaklantaarn en een aansteker mee


>> foto overzicht lichtjesavond 2017

100 jaar De Laatste Eer Ureterp

Op zaterdag 26 januari 2013 is een receptie gehouden voor leden en genodigden om het 100 jarig bestaan van de Vereniging
te vieren. De rondrit, voorafgaand aan de receptie, met de oude rouwkoets was een groot succes.
De belangstelling was groot en mede dankzij de spreker Ysbrandt van Slooten werd het een interessante middag.
Het bestuur kan met alle tevredenheid terugzien op een geslaagde middag.
Voor een ieder (en het nageslacht) zijn hieronder een tweetal linken, zodat u een foto impressie en een film kunt bekijken.
>> foto overzicht
>> film

Op het moment dat er in de kring van familie en vrienden een sterfgeval voorkomt, komt er van alles op de nabestaanden af. Natuurlijk is dit allereerst een veelheid aan emoties: verdriet, schok, verwarring, opluchting, gemis, onwerkelijkheid, frustratie, radeloosheid.....

Wie kiest voor De Laatste Eer – Ureterp kan ervan verzekerd zijn dat de uitvaart van begin tot einde op een correcte, bescheiden en professionele manier wordt verzorgd. De medewerkers doen hun werk met respect voor de overledene en voor de nabestaanden.
Zij bieden ruimte voor afscheid en rouw en nemen - voor wat de organisatie betreft - de nabestaanden zo veel mogelijk uit handen. Vooral in details en de persoonlijke benadering komen bijzondere wensen en voorkeuren tot hun recht.


 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2019

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier